Eurofighter Typhoon
Çok Amaçl? Sava? Uça??
?lk Uçu?: 27 Mart 1994
Tasar?m Özellikleri
 • Alttan kanatl?, dü?ük aç?kl?k oranl?, kuyruksuz delta kanat formundaki uça??n kanat ok aç?s? 53º'dir.
 • Gövde alt?nda bulunan motor al?klar?n?n üst k?sm? sabit, alt k?s?mlar? ise hareketlidir.
 • Birçok gizlenebilirlik özelli?i olan uçak, önceki sava? uçaklar?ndan çok daha küçük radar kesit izine sahiptir.
Yap? Özellikleri
 • Gövde, kanatlar, iç flaperonlar, fin ve dümen (rudder) karbonfiber kompozit malzemeden imal edilmi?tir.
 • Önkanatç?klar, d?? flaperonlar ve egzost lüleri titanyumdan; burun konisi ve finucu GFRP'den imal edilmi?tir.
 • Hücum kenar? slatlar?, kanatucu podlar?, fin hücum kenar?, dümen (rudder) firar kenar? ve ana kaplamalar alüminyum-lityum ala??m?ndan imal edilmi?tir.
 • Kanopi çevresi ise magnezyum ala??m?ndan imal edilmi?tir.
 • Uçakta uygulanan üretim teknikleri aras?nda superplastic forming ve diffusion bonding gibi ileri teknikler bulunmaktad?r.
 • Birer lastikli ana ini? tak?mlar? içeri do?ru, yönlendirilebilir ön ini? tak?m? ise öne do?ru katlanmaktad?r.
Uçu? Kontrol Sistemi
 • ?ki parçal?, bütün aç?kl?k boyunca uzanan hücum kenar? slatlar?, firar kenar?nda iç ve d?? kanatç?klar (aileron), tamam? hareketli önkanatç?k ve dü?ey kuyrukta dümen (rudder) bulunmaktad?r.
 • Dörtlü ACT (Aktif Kontrol Teknolojisi) digital fly-by-wire uçu? kontrol sistemi (FCS), yunuslama (pitch) ve yuvarlanma (roll) kontrolü için önkanatç?k ve flaperonlar?, sapma (yaw) kontrolü için ise dümeni (rudder) kullanmaktad?r.
 • Gövde üstünde, kanopinin gerisinde, hidrolik güçle aç?l?p/kapanan hava freni bulunmaktad?r.
 • Uçak, yüksek düzeyde çeviklik, dü?ük sürükleme ve art?r?lm?? ta??ma sa?layabilmek için aerodinamik olarak karars?z olarak tasarlanm??t?r.
 • Uça??n ikincil uçu? kontrol sistemi hava freni, al?k yüzeyleri ve ön ini? tak?m? yönlendirmesini içermektedir.
Güç ve Yak?t Sistemi
 • 2 adet, ardyanmas?z 60 kN, ardyanmal? 90 kN iti? gücüne sahip EJ200 turbofan motor bulunmaktad?r.
 • Supercruise özelli?i olan uçak ardyanmas?z 1.5 M h?za ç?kabilmektedir. Ancak silah yükü ile bu h?z 1.3 M'a dü?mektedir.
 • ?kisi 1,000 L, di?eri 1,500 L kapasiteli üç adet harici yak?t tank? ta??nabilmektedir.
Silah Sistemi
 • Herbir kanatta dörder ve gövde alt?nda be? adet olmak üzere toplam 13 adet harici yük yuvas? bulunmaktad?r.
 • 4 tanesi gövde alt?nda olmak üzere 6 adet AIM-120 AMRAAM veya k?sa menzilli havdan havaya füzeler ta??nabilmektedir.
 • AGM-84 Harpoon, AGM-88 HARM, AIM-9 Sidewinder, AIM-132 ASRAAM, AIM-120 AMRAAM, IRIS-T, MBDA Meteor, ALARM, Storm Shadow, Brimstone, Taurus, Penguin ta??nabilen füzelerdir.
 • Laser güdümlü bombalar ve geli?mi? anti-z?rh silahlar? yer hedeflerine kar?? ta??nan silahlar aras?ndad?r.
 • Uça??n sol taraf?nda 1 adet 27 mm Mauser BK-27 top bulunmaktad?r.
Versiyonlar
 • Tek Ki?ilik: Standart versiyondur.
 • Çift Ki?ilik: Sava? yetene?i de olan e?itim modelidir.
Boyutlar
 • Uzunluk:15.96m
 • Kanat Aç?kl???:10.95m
 • Yükseklik:5.28m
 • Kuyruk Aç?kl???: m
 • Fin Uçlar? Mesafesi: m
 • Ana ?T Mesafesi: m
 • Ana-Ön ?T Mesafesi: m
 • Kanat Aç?kl?k Oran?: 
 • Kanat Alan?:50.0
 • Önkanatç?k Alan?:2.40
 • LE Slat Alan?: 
 • TE Flap Alan?: 
 • Fin Alan?: 
 • Dümen (Rudder) Alan?: 
A??rl?k ve Performans
 • Bo? A??rl?k:9,750kg
 • Dahili Yak?t:4,000kg
 • Harici Yük:6,500kg
 • Max. Silah Yükü: kg
 • Max. Kalk?? A??rl???:21,000kg
 • Max. Kanat Yüklemesi:311kg/m²
 • Max. Güç Yüklemesi: kg/kN
 • Max. H?z:2.0M
 • Max. Seyir H?z?: M
 • Yakla?ma H?z?: km/h
 • Tavan Uçu? Yüksekli?i:18,000m
 • Kalk?? Mesafesi:500m
 • ?ni? Mesafesi:500m
 • Menzil:3,700km
Resimler