F-14 Tomcat
Donanma Hava Savunma ve Yer Hedeflerine Hassas Sald?r? Uça??
?lk Uçu?: 21 Aral?k 1970   Son Uçu?: 21 Eylül 2006
Tasar?m Özellikleri
 • Gövde, aerodinamik ta??ma yüzeylerinin olu?turdu?u toplam ta??man?n yar?s?ndan fazla ta??ma olu?turmaktad?r.
 • Kanat ok aç?s?, h?za ba?l? olarak 20º'den 68º'ye, 7.5 º/s h?zla de?i?mektedir. Katlanm?? hali ise 75º'dir.
 • Kanat sabit k?sm?na, kesit alan? ve dalga sürüklemesini azaltmak amac? ile dihedral verilmi?tir.
 • 2-boyutlu 4-?ok motor al?klar? 2 adet de?i?ken aç?l? yüzeye sahiptir.
 • Uçak gövde yap?s?n?n ömrü 6,000 saat olarak tasarlanm??, daha sonra ise 7,200 saate ç?kar?lm??t?r.
Yap? Özellikleri
 • Kanat kutusu Ti-6A1-4V titanyum ala??m?ndan tek parça elektron kayna?? ile birle?tirilmi? olup 6.71 m aç?kl??a sahiptir.
 • Gövde ana lonjeronlar? titanyumdan imal edilmi?tir.
 • Fin ve dümenler (rudder) hafif ala??m honeycomb sandwich yap?dad?r.
 • Kuyruklar çok sparl? olup firar kenarlar? honeycomb ve yüzey kaplamalar? boron/epoxy kompozit yap?dad?r.
 • ?ki lastikli ön ve tek lastikli ana ini? tak?mlar? öne do?ru katlanmaktad?r.
 • Radara eri?im için radome yukar? do?ru aç?labilmektedir.
Uçu? Kontrol Sistemi
 • Yanal kontrol, 57º'nin alt?ndaki dönü?lerde geni? aç?kl?kl?, flaplar?n hemen ön k?sm?nda bulunan spoiler'ler ve tamam? hareketli yatay kuyruklar ile, 57º'nin üzerindeki dönü?lerde ise sadece yatay kuyruklar ile sa?lanmaktad?r.
 • Directional kontrol iki dü?ey finde bulunan birer dümen (rudder) ile sa?lanmaktad?r.
 • Dü?ük h?zl? manevralarda kanat ok aç?s? küçük ise, d?? kanat firar kenar? flaplar? 10º ve hücum kenar? slatlar? 8.5º aç?lmaktad?r.
 • Otostabilize ve Otomatik Hücum Aç?s? Kontrol Programlar?n?n yan? s?ra Otopilot ve Otomatik Uçak Gemisi ?ni? Sistemi bulunmaktad?r.
 • Finler aras?nda, kuyru?un alt?nda ve üstünde hava freni panelleri bulunmaktad?r.
Aviyonikler
 • Silah Kontrol Sistemi, boyutlar?na ba?l? olarak 120-135 km menzildeki hava hedeflerini tespit edebilme, 24 dü?man hedefini takip edebilme ve de?i?ik yükseklik ve mesafedeki 6 dü?mana ayn? anda sald?rabilme özelli?ine sahiptir.
 • Burun alt? podunda, geni? aç?l? ve teleskobik görü? alan? sa?layan, uzak mesafeli hedefleri arayan, bu hedeflere kilitlenen ve bu hedefleri ekranda görüntüleyen Televizyon Kamera Seti bulunmaktad?r.
 • Dost olmayan hedefleri tan?ma özelli?i bulunan AN/APG-71 radar? bulunmaktad?r.
Güç ve Yak?t Sistemi
 • Ardyanmas?z 71.56 kN, ardyanmal? 120.1 kN iti? gücüne sahip iki adet F110-GE-400 turbofan motor bulunmaktad?r.
 • D?? kanatlarda herbiri 1,117 L kapasiteye sahip dahili yak?t tanklar? bulunmaktad?r.
 • Arka gövdede motorlar aras?nda 2,453 L kapasiteli ve kanat birle?im yerinin ön taraf?nda 2,616 L kapasiteli yak?t tanklar? bulunmaktad?r. Ayr?ca toplam 1,726 L kapasiteli iki adet feeder tank bulunmaktad?r.
 • Toplam dahili yak?t kapasitesi 9,029 L dir. Ayr?ca hava al?klar?n?n alt k?sm?nda ta??nan ve herbiri 1,011 L kapasiteli harici yak?t tanklar? eklenebilmektedir.
 • Uça??n toplam dahili yak?t a??rl??? 7,348 kg ve toplam yak?t a??rl??? 9,072 kg d?r.
 • Kokpitin ön hizas?nda gövdenin sa? taraf?nda katlanabilir yak?t ikmal kolu vard?r.
Silah Sistemi
 • Gövde alt?nda 4 adet AIM-7 Sparrow veya 4 adet AIM-54 Phoenix füzesi ta??nabilmektedir.
 • Sabit kanat k?s?mlar?nda 4 adet AIM-9 Sidewinder veya iki adet Sidewinder ile birlikte iki adet Sparrow veya iki adet Phoenix füzesi ta??yabilen pod bulunmaktad?r.
 • Ön gövdenin sol taraf?na yerle?tirilmi? bir adet 675 mermili 20mm M61A-1 Vulcan top bulunmaktad?r.
 • Yer hedeflerine kar?? MK-82 (227 kg), 4 adet MK-83 (454 kg), 4 adet MK-84 (908 kg), MK-20 salk?m bombas?, 4 adet GBU-10, GBU-12, 4 adet GBU-16, 4 adet GBU-24 bombalar? ta??nabilmektedir.
 • Toplam silah teçhizat? kapasitesi 5,900 kg d?r.
Versiyonlar
 • F-14A: ?lk versiyondur ve 557 adet üretilmi?tir.
 • F-14A++: F-14A'n?n aviyonikleri geli?tirilmi? versiyonudur.
 • F-14A/B+: F-14A++'?n yeni motora sahip alternatifidir.
 • F-14B: F110-GE-400, eski motorlarla de?i?tirilmi?, ayr?ca küçük çapl? de?i?iklikler yap?lm??t?r.
 • F-14D: Geli?tirilmi? radar ve aviyoniklere sahip, Super Tomcat adl? versiyondur.
 • Quickstrike: F-14D'nin yer hedeflerine sald?r? kabiliyeti eklenmi? halidir.
 • Tomcat-21: Quickstrike'a ek olarak, slotlu flaplar eklenmi?, slatlar ve spoilerler yenilenmi?tir. Sabit kanat k?sm? yeniden tasarlanarak 1,134 kg yak?t için yer aç?lm??t?r. Kuyruklar, firar kenarlar? uzat?lmak suretiyle büyütülmü?tür.
 • Attack Super Tomcat 21 (ASF-14): A-12 yerine dü?ünülerek tasarlanm??, daha sonra iptal edilmi? bir versiyondur. Yenilenmi? motor ve geli?tirilmi? aviyonikler ile birlikte art?r?lm?? silah kapasitesine sahip olmas? öngörülmü?tür.
Boyutlar
 • Uzunluk:19.10m
 • Kanat Aç?kl???:19.54m
 • Kanat Aç?kl??? (Katl.):11.65m
 • Yükseklik:4.88m
 • Kuyruk Aç?kl???:9.97m
 • Fin Uçlar? Mesafesi:3.25m
 • Ana ?T Mesafesi:5.00m
 • Ana-Ön ?T Mesafesi:7.02m
 • Kanat Aç?kl?k Oran?:7.28
 • Kanat Alan?:52.49
 • LE Slat Alan?:4.29
 • TE Flap Alan?:9.87
 • Spoiler Alan?:1.97
 • Fin Alan?:7.90
 • Dümen (Rudder) Alan?:3.06
 • Kuyruk Alan?:13.01
A??rl?k ve Performans
 • Bo? A??rl?k:18,951kg
 • Dahili Yak?t:7,348kg
 • Harici Yak?t:1,724kg
 • Max. Silah Yükü:6,577kg
 • Max. Kalk?? A??rl???:33,724kg
 • Max. Kanat Yüklemesi:642.5kg/m²
 • Max. Güç Yüklemesi:140.4kg/kN
 • Max. H?z:1.88M
 • Max. Seyir H?z?:0.72M
 • Yakla?ma H?z?:232km/h
 • Tavan Uçu? Yüksekli?i:16,150m
 • Kalk?? Mesafesi:762m
 • ?ni? Mesafesi:732m
 • Menzil (Harici Yak?tla):2,965km
 •  :  
 •  :  
 •  :  
Resimler