F-15 Eagle
Hava Üstünlü?ü Amaçl? Sava? ve Yer Hedeflerine Sald?r? Uça??
?lk Uçu?: 27 Temmuz 1972
Tasar?m Özellikleri
 • Kanat NACA 64A profilli ve çeyrek veterde 38º42' ok aç?l? olup, kanat kökünde 0.066 ve kanat ucunda 0.03 kal?nl?k oran?na ve 1º anhedrale sahiptir. Kanat, hücum kenar?nda konik kamburlu?a sahiptir.
 • ?kiz finler kanattan gelen vorteks ak?m? alacak ve yüksek hücum aç?lar?nda yönel kararl?l??? (directional stability) sa?layacak ?ekilde konumland?r?lm??t?r.
 • Uçak yüksek manevra kabiliyetine sahiptir. Yüksek manevra kabiliyeti ve ivmelenmesi yüksek itki yüklemesi (T/W) ve dü?ük kanat yüklemesi (W/S) ile sa?lanm??t?r. Dü?ük kanat yüklemesi manevra kabiliyeti konusunda hayati öneme sahiptir ve yüksek T/W ile birlikte uça??n h?z?n? kaybetmeden küçük yar?çapl? dönü?ler yapabilmesine olanak sa?lamaktad?r.
 • Uçakta herbiri 207 bar bas?nçl? 3 adet birbirinden ba??ms?z hidrolik sistem bulunmaktad?r.
Yap? Özellikleri
 • Kanat kutusu, titanyum ve hafif ala??mdan imal edilmi? ribler ve bütün olarak i?lenmi? kaplamalardan olu?maktad?r.
 • Kanat uçlar?, flaplar ve kanatç?klar (aileron) alüminyum honeycomb yap?dad?r.
 • Hava freni paneli titanyum, alüminyum honeycomb'dan imal edilmi?tir ve graphite/epoxy composites kaplamaya sahiptir.
 • Herbiri birer lastikli ve hepsi öne do?ru katlanan üçlü ini? tak?m? vard?r.
 • Ön ini? tak?m? lasti?i 22x6.6-10 ölçülerde ve 17.93 bar bas?nçtad?r. Ana ini? tak?m? lasti?i ise 34.5x9.75-18 ölçüler ve 23.44 bar bas?nçtad?r.
 • F15E'de superplastic forming/diffusion bonding üst arka gövde, arka gövde omurgas?, ana ini? tak?m? kap?lar?, baz? gövde kaplamalar? ve motor duvar bölmelerinde kullan?lm??t?r.
Uçu? Kontrol Sistemi
 • Düz flaplar, düz kanatç?klar (aileron) ve tamam? hareketli ve köpek di?i uzant?lar?na sahip kuyruklar bulunmaktad?r. Spoiler veya trim tab? yoktur.
 • Yuvarlanma (roll) kontrolü geleneksel hidromekanik kanatç?klar (aileron) ve stabilatörlerin asimetrik hareketi ile, yunuslama (pitch) kontrolü stabilatörlerin simetrik hareketi ile ve sapma (yaw) kontrolü senkronize dümenler (rudder) ile sa?lanmaktad?r.
 • Uçak, bütün uçu? ko?ullar?nda sapma (yaw) yönünde çok güçlü yuvarlanma üreten güçlü, pozitif dihedral etkisine sahiptir.
 • Dümenler (rudder) geleneksel dümen (rudder) pedallar? ile kontrol edilmektedir. Bütün pedal komutlar? Aileron Rudder Interconnect (ARI) kutusundan geçmektedir. ARI, bu komutlar? yunuslama (pitch) ve yuvarlanma (roll) fonksiyonlar? ile birle?tirerek, çok geni? bir yunuslama (pitch)-yuvarlanma (roll) manevras? bölgesinde dönü? koordinasyonunu sa?lamaktad?r.
 • Maksimum 15º olan dümen (rudder) sapma komutu, ARI taraf?ndan uçu? durumuna göre de?erlendirilmekte ve dümene (rudder) maksimum 30º sapma uygulanmaktad?r.
 • Kokpit ve kuyruklar aras?nda yukar? do?ru aç?lan hava freni paneli bulunmaktad?r.
Güç ve Yak?t Sistemi
 • Herbiri ardyanmal? 105.7 kN iti? gücüne sahip iki adet F100-PW-220 turbofan motor bulunmaktad?r.
 • Gövde içerisinde toplam kapasiteleri 7,836 L olan 8 adet yak?t tank? bulunmaktad?r.
 • ?ste?e ba?l? olarak, motor yanlar?nda, al?klar?n gerisinde herbirinin kapasitesi 2,839 L olan 2 adet conformal yak?t tank? ta??nabilmektedir.
 • Herbirinin kapasitesi 2,309 L olan 3 adet harici yak?t tank? ta??nabilmektedir.
Silah Sistemi
 • 4 adet AIM-7 Sparrow ve 4 adet AIM-9 Sidewinder veya 8 adet AIM-120 AMRAAM füzesi ta??nabilmektedir.
 • Gövde kö?elerinde AIM-7 veya AIM-120 füzeleri ve kanat altlar?ndaki birer silah yuvas?nda AIM-9 ve AIM-120 füzeleri ta??nabilmektedir.
 • Sa? kanat kökünde 940 mermili bir adet 20mm M61A1 Vulcan top bulunmaktad?r.
 • Maksimum silah teçhizat? kapasitesi 10,705 kg d?r.
Versiyonlar
 • F-15A/B: ?lk tek/çift ki?ilik versiyondur.
 • F-15C/D: 1979'dan sonra standart hale gelen tek/çift ki?ilik versiyondur.
 • F-15E: Yer hedeflerine sald?r? kabiliyeti eklenmi? çift ki?ilik geli?tirilmi? versiyondur.
 • F-15J: Mitsubishi taraf?ndan üretilen tek/çift ki?ilik Japon versiyonudur.
 • F-15S: Suudi Arabistan için geli?tirilen E versiyonudur.
 • F-15I: ?srail için geli?tirilen versiyondur.
NF-15B
 • Tan?m: K?sa Mesafeli Kalk?? ?ni? (STOL) ve ?tki Yönlendirme (TV) Kabiliyetli Deneysel Uçak
 • Uçak, STOL özellikleri ile ilk uçu?unu 7 Eylül 1988 ve TV özellikli ilk uçu?unu 16 May?s 1989 tarihinde gerçekle?tirmi?tir.
 • Uça??n hava al?klar?n?n ön taraf?n?n üst kenar?na simetrik veya asimetrik olarak hareket edebilen ve 20º dihedrale sahip önkanatç?klar eklenmi?tir.
 • Standard dairesel geni?leyen motor lüleleri dikdörtgen biçiminde 2-boyutlu itki yönledirmeli, itki geri döndürmeli (TR) lüleler ile de?i?tirilmi?tir.
 • Düz alt ve üst lüle flaplar? ba??ms?z olarak hareket ettirilmekte ve egzostu yukar? ve a?a?? 20º döndürebilmektedir.
 • ?tkiyi geri döndürebilmek amac? ile lülenin alt?na ve üstüne bir dizi kanatç?k eklenmi?tir.
 • TV ile kalk?? mesafesi %25 azalm?? ve TR ile ini? mesafesi 1,067 m den 503 m ye kadar azalt?lm??t?r. Ayr?ca TR ile uçu? s?ras?nda ani yava?lamalar olanakl? hale gelmi?tir.
 • Program 15 A?ustos 1991 tarihinde sona ermi?tir.
 • Daha sonra ise herhangi bir yönde 20º dönebilen 3D TV lüleleri ile ACTIVE adl? yeni bir program ba?lam??t?r. Bu program?n amac? süpersonik uçu?ta itki yönlendirmenin ve dü?ey kuyruklar?n yerine itki yönlendirmenin kullan?labilirli?inin ara?t?r?lmas?d?r.
 • Uçu? denemeleri ?ubat 1996'da ba?lam??, ilk süpersonik itki yönlendirme 24 Nisan 1996'da gerçekle?tirilmi? ve 31 Ekim 1996'da 1.95 M h?zda itki yönlendirme gerçekle?tirilmi?tir.
Boyutlar
 • Uzunluk:19.43m
 • Kanat Aç?kl???:13.05m
 • Yükseklik:5.63m
 • Kuyruk Aç?kl???:8.61m
 • Ana ?T Mesafesi:2.75m
 • Ana-Ön ?T Mesafesi:5.42m
 • Kanat Aç?kl?k Oran?:3.01
 • Kanat Alan?:56.5
 • Kanatç?k Alan?:2.46
 • Flap Alan?:3.33
 • Fin Alan?:9.78
 • Dümen (Rudder) Alan?:1.85
 • Kuyruk Alan?:10.34
A??rl?k ve Performans
 • Bo? A??rl?k:12,973kg
 • Dahili Yak?t:6,103kg
 • Toplam Yak?t:15,921kg
 • Maks. Kalk?? A??rl???:30,845kg
 • Maks. Kanat Yüklemesi:546.10kg/m²
 • Maks. Güç Yüklemesi:147.87kg/kN
 • Maks. H?z:2.5M
 • Yakla?ma H?z?:232km/h
 • Tavan Uçu? Yüksekli?i:18,300m
 • Kalk?? Mesafesi:274m
 • ?ni? Mesafesi:1,067m
 • Menzil (Harici Yak?tla):4,631km
 •  :  
Resimler