F-18 Hornet
Çok Amaçl? Avc? ve Sald?r? Uça??
?lk Uçu?: 18 Kas?m 1978
Tasar?m Özellikleri
 • Keskin kenarl?, kamburluklu hücum kenar? uzant?lar? bulunmaktad?r.
 • Gövde kenarlar?na yerle?tirilmi? d??ar? do?ru yat?k ikiz finler, 50º'nin üzerindeki hücum aç?lar?nda yüksek çeviklik ve yumu?ak performans üretecek ?ekilde tasarlanm??t?r.
 • Kanatlar, çeyrek veterde 20º ok aç?s?na sahiptir.
 • Kara üslerinde kullan?lan uçaklarda dahi kanat 90º yukar? katlanmaktad?r.
 • Birbirinden ba??ms?z iki adet hidrolik sistemi vard?r ve sistem bas?nc? 207 bar'd?r.
 • 10 hedefi izleyen ve bunlar?n 8'ini görüntüleyebilen radar bulunmaktad?r.
Yap? Özellikleri
 • Çok sparl? kanat hafif ala??mdan imal edilmi?tir ve graphite/epoxy inter-spar kaplama panelleri ve firar kenar? flaplar?na sahiptir.
 • Kuyruklar alüminyum honeycomb üzerinde graphite/epoxy kaplamalardan olu?maktad?r.
 • Uçak graphite/epoxy gövde panel ve kap?lar?na ve titanyum motor firewall'?na sahiptir.
 • Yönlendirilebilir, iki lastikli ön ini? tak?m? ileri do?ru katlanmaktad?r ve 22x6.6-10 20 ply ölçüler ve uçak gemisi için 24.13 bar; kara kullan?m? için 10.34 bar bas?nçtad?r.
 • Birer lastikli ana ini? tak?mlar?, motor hava kanallar?n?n alt yüzeyinin içinde yatay olarak kalabilmesi için 90º dönerek arkaya do?ru katlanmaktad?r ve 30x11.5-14.5 24 ply ölçüler ve uçak gemisi için 24.13 bar; kara kullan?m? için 13.79 bar bas?nçtad?r.
Uçu? Kontrol Sistemi
 • Tam digital fly-by-wire uçu? kontrol sistemi (FCS), yanal kontrol için kanatç?klar? (aileron), taileronlar? ve dü?ük h?zlarda flaperon olarak flaplar? kullanmaktad?r.
 • Hücum kenar? ve firar kenar? flaplar?, yüksek manevra yapabilirlik, h?zl? seyir ve dü?ük yakla?ma h?zlar? için otomatik olarak programlanmaktad?r.
 • Kalk??ta ve ini?te her iki dümen (rudder) ekstra burun yukar? trim için içeri do?ru dönmektedir.
 • Pilot kontrolleri serbest b?rakt???nda FCS otomatik olarak ileri 1g uçu? durumuna dönmektedir.
 • Çok yüksek hücum aç?lar?na ula??ld???nda önce yanal daha sonra "directional" kontrol a?amal? olarak iptal edilmektedir.
 • Donanma uçaklar?, uçak gemilerinde bulunan rehber sistemi kullanarak otomatik olarak ini? yapabilmektedir.
 • Gövde üstünde, finler aras?nda hava freni paneli bulunmaktad?r.
Güç ve Yak?t Sistemi
 • Ardyanmal? 78.3 kN iti? gücüne sahip iki adet F404-GE-402 turbofan motor bulunmaktad?r.
 • Dahili yak?t kapasitesi 6,061 L dir. 1,250 L kapasiteli üç harici yak?t tank? ta??nabilmektedir.
 • Burnun sol taraf?nda katlanabilir havada yak?t ikmal kolu bulunmaktad?r.
 • Motor hava al?klar? sabit geometrilidir.
Silah Sistemi
 • Toplam 9 adet harici silah yuvas? bulunmaktad?r.
 • Kanat uçlar?nda AIM-9 Sidewinder füzeleri ta??nabilmektedir.
 • ?ki d?? kanat istasyonunda çe?itli havadan havaya ve havadan karaya silahlar ta??nabilmektedir: AIM-7 Sparrow, AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM, AGM-84 Harpoon, AGM-65F Maverick füzeleri,..
 • ?ki iç kanat istasyonunda havadan karaya silahlar ve harici yak?t tanklar? ta??nabilmektedir.
 • ?ki gövde motoralt? istasyonunda Sparrow füzeleri veya bir tak?m aviyonikler ta??nabilmektedir.
 • Ayr?ca gövde merkez hatt? istasyonunda çe?itli silahlar veya yak?t tank? ta??nabilmektedir.
 • Havadan karaya silahlar aras?nda GBU-10/12 lazer güdümlü bombalar, Mk82/84 genel amaçl? bombalar, CBU-59 salk?m bombalar? bulunmaktad?r.
 • Uça??n burun k?sm?nda 570 mermili, 6 namlulu bir adet M61A1 20mm top bulunmaktad?r.
Versiyonlar
 • F-18A/B: Tek/Çift ki?ilk ilk versiyondur ve 400'den fazla üretilmi?tir.
 • F-18C/D: AMRAAM ve Maverick füzeleri ta??yabilme yetene?i kazand?r?lm?? ve aviyonikler iyile?tirilmi?tir. ?lk uçu?unu 3 Eylül 1987 tarihnide gerçekle?tirmi?tir.
 • F-18D (RC): Basit ke?if modelidir. ?lk uçu?unu 1984'te yapm??t?r.
 • ATF-18A: Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri için geli?tirilmi? versiyondur. Avustralya'da üretilen ilk uçak ilk uçu?unu 3 Haziran 1985'te gerçekle?tirmi?tir.
 • CF-18A/B: Kanada için geli?tirilmi? Tek/Çift ki?ilik modeldir. ?lk uçu?unu 29 Temmuz 1982 tarihinde gerçekle?tirmi?tir.
 • EF-18A/B: ?spanyol modelidir. ?lk uçu?unu 4 Aral?k 1985'te yapm??t?r.
Super Hornet
 • ?ptal edilen Navy ATF A-12 projesinin yerine 1991 y?l?nda önerilen ve 1995'te ilk uçu?unu yapm?? olan F-18 E/F tek/çift ki?ilik versiyondur.
 • F/A-18 C/D'nin büyütülmü? halidir. Brüt a??rl?k 4,536 kg artm??, gövde 0.86 m uzam??t?r.
 • Kanat aç?kl??? 1.31 m ve kanat alan? 9.29 m² artm?? ve kanat kökleri 2.5 cm kal?nla?t?r?lm??t?r. Ayr?ca yatay kuyruklar geni?letilmi?tir.
 • Dahili yak?t kapasitesi 1,361 kg ve harici yak?t kapasitesi 1,406 kg art?r?lm?t?r. Böylece %38 menzil art??? sa?lanm??t?r.
 • Kanat uçlar?n?n iç taraflar?na iki adet, 520 kg a kadar AAM ve AGM'ler ta??yabilen silah yuvalar? eklenmi?tir.
 • Daha güçlü F414-400 motorlar? için gerekli kütle debisi art?r???n? sa?lamak için al?klar yeniden tasarlanm??t?r.
 • Kanat hücum kenarlar? ve yüzey kaplamalar?nda yap?lan düzeltmeler ve art?r?lm?? al?k radar sönümleme özellikleri ile radar kesit izi 1.19 m²'ye indirilmi?tir.
 • 97.86 kN itkiye sahip iki adet F414-GE-400 motor bulunmaktad?r. Dahili yak?t kapasitesi 7,728 L olup 3 adet 1,818 L kapasiteli harici yak?t tank? ta??nabilmektedir.
Boyutlar
 • Uzunluk:17.07m
 • Kanat Aç?kl???:11.43m
 • Kanat Aç?kl??? (Katl.):8.38m
 • Yükseklik:4.66m
 • Kanat Kök Veteri:4.04m
 • Kanat Uç Veteri:1.68m
 • Kuyruk Aç?kl???:6.58m
 • Fin Uçlar? Mesafesi:3.60m
 • Ana ?T Mesafesi:3.11m
 • Ana-Ön ?T Mesafesi:5.42m
 • Kanat Aç?kl?k Oran?:3.5
 • Kanat Alan?:37.16
 • Kanatç?k Alan?:2.27
 • LE Flap Alan?:4.50
 • TE Flap Alan?:5.75
 • Fin Alan?:9.68
 • Dümen (Rudder) Alan?:1.45
 • Kuyruk Alan?:8.18
A??rl?k ve Performans
 • Bo? A??rl?k:10,455kg
 • Dahili Yak?t (JP5):4,926kg
 • Harici Yak?t:3,053kg
 • Maks. Harici Yük:7,031kg
 • Maks. Kalk?? A??rl???:25,401kg
 • Maks. Kanat Yüklemesi:600.83kg/m²
 • Maks. Güç Yüklemesi:156.80kg/kN
 • Maks. H?z:1.8M
 • Yakla?ma H?z?:248km/h
 • Tavan Uçu? Yüksekli?i:15,240m
 • Kalk?? Mesafesi:427m
 • ?ni? Mesafesi:?m
 • Menzil (Harici Yak?tla):3,336km
 •  :  
 •  :  
 •  :  
 •  :  
 •  :  
Resimler