Chengdu J-20
Çok Amaçl? Sava? Uça??
?lk Uçu?: 11 Ocak 2011
Program
 • 5. nesil sava? uça?? geli?tirmeye yönelik olarak yürütülen "XXJ" (veya J-XX) adl? proje ilk kez 1997 y?l?nda ortaya ç?km??t?r.
 • Chengdu Uçak Endüstrisi Kurumu (CAC) ve Shenyang Uçak Kurumu (SAC) projeye müdahil olmu?lard?r.
 • CAC proje kapsam?nda, 2010 sonu itibari ile (en az) iki adet prototip üretmi?tir.
 • 20 Aral?k 2010 tarihinde yüksek h?zl? taksi testleri yapan uçak, ilk resmi uçu?unu 11 Ocak 2011 tarihinde gerçekle?tirmi?tir.
Tasar?m Özellikleri
 • Tamam? hareketli ve d??ar? do?ru e?imli dü?ey kuyruklar ve gövde alt?nda sabit yüzeyler bulunmaktad?r.
 • Gizlenebilirlik özelli?ine sahip uçakta kenarlarda (örne?in ini? tak?m? kapaklar?n?n kenarlar?nda) testere di?li biçimlendirme kullan?lm??t?r.
Yap? Özellikleri
 • Öne do?ru katlanan burun ini? tak?m?nda bir adet lastik bulunmaktad?r ve tek parça kapak kullan?lmaktad?r.
 • Tek lastikli ana ini? tak?mlar? da öne do?ru katlanmaktad?r ve iki?er kapa?a sahiplerdir. Daha önde olan büyük boyutlu kapak, ini? tak?mlar? aç?kken aç?k kalmak durumundad?r.
 • Arka gövdenin üst taraf?nda, motor lülelerinin hemen ön taraf?nda ve aralar?nda ini? para?ütü yer almaktad?r.
Uçu? Kontrol Sistemi
 • ?ni? esnas?nda hava freni olarak kullan?labilecek olan, tamam? hareketli ön kanatç?klar bulunmaktad?r.
 • Kontrol yüzeyi olarak, hücum kenarlar?nda slatlar, firar kenarlar?nda ise kanatç?klar (aileron) ve flaplar yer almaktad?r.
Güç ve Yak?t Sistemi
 • ?ki prototipten birinde, iki adet 129 kN itkiye sahip güç üreten WS10 turbofan motor bulunmaktad?r.
 • Di?erinde ise, 137 kN itkiye sahip Salyut 99M2 turbofan motor yer almaktad?r.
Silah Sistemi
 • Prototiplerde silah bulunmamaktad?r.
Boyutlar
 • Uzunluk:20.00m
 • Kanat Aç?kl???:11.50m
 • Yükseklik:4.20m
 • Kuyruk Aç?kl???:5.70m
 • Fin Uçlar? Mesafesi:?m
 • Ana ?T Mesafesi:2.8m
 • Ana-Ön ?T Mesafesi:6.0m
 • Kanat Aç?kl?k Oran?:?
 • Kanat Alan?:52.8
 • LE Flap Alan?:?
 • TE Flap Alan?:?
 • Kanatç?k Alan?:?
 • Fin Alan?:?
 • Dümen (Rudder) Alan?:?
 • Kuyruk Alan?:8.0
A??rl?k ve Performans
 • Bo? A??rl?k:?kg
 • Dahili Yak?t:?kg
 • Harici Yak?t:?kg
 • Maks. Silah Yükü:?kg
 • Maks. Kalk?? A??rl???:?kg
 • Maks. Kanat Yüklemesi:?kg/m²
 • Maks. Güç Yüklemesi:?kg/kN
 • Maks. H?z:?M
 • Maks. Seyir H?z?:?M
 • Yakla?ma H?z?:?km/h
 • Tavan Uçu? Yüksekli?i:?m
 • Kalk?? Mesafesi:?m
 • ?ni? Mesafesi:?m
 • Menzil (Harici Yak?tla):?km
 •  :  
Resimler