Mig-29 Fulcrum
Çok Amaçl? Sava? Uça??
?lk Uçu?: 6 Ekim 1977
Tasar?m Özellikleri
 • Geni? kemer ?eklinde hücum kenar? (LE) uzant?lar? olan uçak ta??ma üreten gövdeye sahiptir.
 • Yabanc? madde hasar?(FOD) önlemi olarak, ön ini? tak?m?n?n aç?l?p kapanmas? ile aç?l?p kapanan, çok say?da küçük deli?i olan, üstten mente?eli, ileri do?ru aç?lan al?k kap?lar? bulunmaktad?r.
 • Kanat kökü kaplamas? ile al?k üst k?sm? aras?nda s?n?r tabaka bo?lu?u bulunmaktad?r.
 • 1'den büyük T/W oran?na sahip olan uçak spine girmeme özelli?ine sahiptir. Uçak spine girdi?inde, kontroller serbest b?rak?l?r b?rak?lmaz uçak spinden ç?kmaktad?r.
 • Kanat hücum kenar? ok aç?s? 42º, anhedrali 2º, fin LE ok aç?s? 40º, kuyruk LE ok aç?s? ise 50º olan uça??n kuyruklar? d??ar? do?ru 7º yat?r?lm??t?r.
 • Motor kanallar? yana do?ru yakla??k 9º ve al?klar geriye do?ru 35º e?imlidir.
 • Uça??n burnunun yan taraflar?nda, 25º'nin üstündeki hücum aç?lar?nda kanatç?klar?n (aileron) ters dönme e?iliminin engellenmesine yard?m eden küçük vortex üreteçleri bulunmaktad?r.
 • Pilot koltu?u arkaya do?ru 10º yat?r?lm??t?r ve kokpitte, arkay? görmeyi sa?layan 3 ayna bulunmaktad?r.
 • Ate? kontrol sistemi, k?z?lötesi arama/izleme sensörleri, radar ve pilot ba?l???nda bulunan hedef belirleme sistemi ile birlikte çal??maktad?r.
 • Ayn? anda 10 hedefi izleyebilen radar, 100 km arama, 70 km izleme menziline sahiptir.
Yap? Özellikleri
 • A??rl???n yakla??k %7'si kompozit, geri kalan? metaldir ve alüminyum-lityum ala??mlar? kullan?lan metaller aras?ndad?r.
 • Hücum kenar? flaplar?, kanatç?klar (aileron) ve dü?ey kuyruklar karbonfiber honeycomb yap?dad?r.
 • Yatay kuyru?un yakla??k %65'i alüminyum ala??m?, geri kalan? karbonfiberdir.
 • Uçak tamam? metal semi-monocoque gövdeye ve yal?t?lm?? burun konisine sahiptir.
 • 2 lastikli, ini? kalk??ta ±8º, dü?ük h?zl? yer manevralar?nda ±30º yönlendirilebilir, çamurluklu ön ini? tak?mlar? arkaya do?ru katlanmaktad?r ve 570 x 140 mm ölçülerdedir.
 • 90º dönerek, öne do?ru katlanan, birer lastikli ana ini? tak?mlar? 840 x 290 mm ölçülerdedir.
Uçu? Kontrol Sistemi
 • Uçakta autopilot özelli?i olan, hidrolik güçle çal??an mekanik kontroller bulunmaktad?r.
 • Bütün kanat aç?kl??? boyunca uzanan bilgisayar kontrollü hücum kenar? (LE) flaplar?, düz firar kenar? (TE) flaplar?, elle kontrol edilen trim tablara sahip, uzat?lm?? veterli kanatç?klar (aileron), trim tabs?z, uzat?lm?? veterli dümenler (rudder) ve tamam? hareketli kuyruklar bulunmaktad?r.
 • Dümen (rudder) araba?lant?s?, dümenlerin (rudder) yuvarlanma (roll) oran?n?n art?r?lmas?n? sa?lamaktad?r.
 • Mekanik sapma (yaw) stabilite art?rma sistemi bulunmaktad?r.
 • Arka gövdenin alt ve üstlerinde, motor hatlar?n?n aras?nda hidrolik kontrollü, ileri do?ru aç?lan hava frenleri bulunmaktad?r.
Güç ve Yak?t Sistemi
 • 2 adet, ardyanmas?z 49.4 kN ve ardyanmal? 81.4 kN itkiye sahip Klimov/Sarkisov RD-33 turbofan motor bulunmaktad?r.
 • Herbir kanad?n içte kalan k?sm?nda ve kanatlar aras?ndaki gövde bölümünde, toplam 4,365 L kapasiteli, toplam 4 adet dahili yak?t tank? bulunmaktad?r.
 • Gövde alt?n?n motor kanallar? aras?nda kalan bölümünde ve herbir kanad?n alt?nda harici yak?t tanklar? ta??nabilmektedir.
Silah Sistemi
 • Her kanattaki üçer yük istasyonunda, k?sa menzilli, k?z?lötesi yönlendirmeli 6 adet R-60T (AA-8) veya 4 adet R-60T ve iki adet orta menzilli, radar yönlendirmeli R-27R (AA-10A) füzeleri ta??nabilmektedir.
 • Alternatif olarak, R-73A (AA-11) yak?n mesafeli k?z?lötesi yönlendirmeli füzeler de ta??nabilmektedir.
 • Ayr?ca sald?r? modunda, bombalar?n yan? s?ra 57 mm, 80 mm ve 240 mm roketler ta??nabilmektedir.
 • Uçakta bir adet, 150 mermili 30 mm GSh-301 top bulunmaktad?r.
Versiyonlar
 • MiG-29 (Fulcrum A): Gövde alt? finleri bulunan, kanat üstünde finlerin ön uzant?s? bulunan ve uzat?lm?? veterli dümenleri (rudder) bulunan üç farkl? formu bulunmaktad?r.
 • MiG-29UB (Fulcrum B): ?ki ki?ilik e?itim modelidir.
 • MiG-29 (Fulcrum C): Fulcrum A ile tek fark? e?rile?tirilmi? arka gövde üstüdür.
 • MiG-29K (Fulcrum D): RD-33K motoru ta??yan, uçak gemisi kullan?m? için geli?tirilmi? modeldir.
 • MiG-29M: Tamamen yenilenmi?, dörtlü digital fly-by-wire kontrolleri olan geli?mi? bir modeldir. ?lk uçu?unu 1989 y?l?n?n sonlar?nda yapm??t?r.
Boyutlar
 • Uzunluk:17.32m
 • Kanat Aç?kl???:11.36m
 • Yükseklik:4.73m
 • Kuyruk Aç?kl???:7.78m
 • Fin Uçlar? Mesafesi:?m
 • Ana ?T Mesafesi:3.10m
 • Ana-Ön ?T Mesafesi:3.67m
 • Kanat Kök Veteri:5.60m
 • Kanat Uç Veteri:1.27m
 • Kanat Aç?kl?k Oran?:3.5
 • Kanat Alan?:38.0
 • LE Slat Alan?:?
 • TE Flap Alan?:?
 • Fin Alan?:?
 • Dümen (Rudder) Alan?:?
 • Kuyruk Alan?:?
 •  :  
 •  :  
A??rl?k ve Performans
 • Bo? A??rl?k:10,900kg
 • Dahili Yak?t:4,300kg
 • Harici Yak?t:?kg
 • Max. Silah Yükü:3,000kg
 • Max. Kalk?? A??rl???:18,500kg
 • Max. Kanat Yüklemesi:486.8kg/m²
 • Max. Güç Yüklemesi:113.6kg/kN
 • Max. H?z:2.3M
 • Max. SL H?z?:1.06M
 • Yakla?ma H?z?:260km/h
 • Kalk?? H?z?:220km/h
 • ?ni? H?z?:235km/h
 • Tavan Uçu? Yüksekli?i:17,000m
 • Max T?rmanma Oran?:19,800m/dak
 • Kalk?? Mesafesi:250m
 • ?ni? Mesafesi (Para?ütle):600m
 • Menzil (Harici Yak?tla):2,900km
 • Menzil (Dahili Yak?tla):1,500km
Resimler