F-18 Systems Research Aircraft (SRA)

Havac?l?kta geli?tirilen yeni teknoloji ve konseptleri ara?t?rmak ve test etmek üzere, NASA taraf?ndan, bir adet F-18 kullan?larak, "Systems Researh Aircaft" ad? ile bir dizi çal??ma yürütülmü?tür. Ara?t?r?lan konseptlerden en önemlisi, "Power-by-wire" olarak isimlendirilen geli?mi? uçu? kontrol sistemidir. Bu kapsamda uça??n uçu? kontrol sistemi ciddi modifikasyona tabi tutulmu?, uça?a yeni donan?m ve yaz?l?mlar yüklenmi?tir.

Geçmi?te pilotlar uça??, kumandalar arac?l??? ile do?rudan güç uygulayarak yönlendirmekte idi. Artan h?zlarda ise daha fazla güce ihtiyaç duyulmakta idi. Bu güç ihtiyac?n? kar??layabilmek için bulunan çözüm hidrolik güç kullanmakt?. Günümüzde yayg?n olarak kullan?lmakta olan hidrolik sistemler, karma??k ve görece a??r hidrolik hatlar? gerektirmektedir.

Bu noktada ise devreye "Power-by-wire" olarak adland?r?lan yeni nesil uçu? kontrol sistemleri girmektedir. Bu sistem, hidrolik sistemle kar??la?t?r?lamayacak kadar hafif olan fiberoptik kablolardan ve yerine göre dahili hidrolik güçle veya elektrik gücü ile çal??an hareketlendiricilerden olu?maktad?r.

Tarihçe

SRA program?n?n temel amac?, en yeni ve en geli?mi? teknolojilerin uçu? testlerini gerçekle?tirmektir. Bu kapsamda, elektrik kontrollü hareketlendiriciler, Schlieren görüntüleme yöntemi, havadan havaya küresel konumlama sistemi, üretim destek uçu? kontrol bilgisayar? gibi teknoloji ve tekniklerin uçu? testleri gerçekle?tirilmi?tir.

Elektrik Kontrollü Hareketlendiriciler Tasar?m Do?rulama Program? (EPAD)

Bu program?n amac?, kontrol yüzeylerine kullan?lan ve uça??n uçu? kontrol bilgisayar?ndan gelen sinyalleri mekanik hareketlere çeviren sistemlerde geli?mi? hareketlendiricilerin kullan?m?n? ara?t?rmakt?r.

NASA, Amerikan Hava ve Deniz kuvvetleri taraf?ndan ortak olarak yürütülen program kapsam?nda, SRA üzerinde iki tür hareketlendirici, ba?ar?l? bir ?ekilde test edilmi?tir: Ak?ll? Hareketlendirici ve Elektro-hidrostatik hareketlendirici. Üçüncü bir tür olarak ise, elektro-mekanik hareketlendirici kullan?lm??t?r. Bu tür hareketlendiriciler, geleneksel olarak kullan?lmakta olan, görece a??r ve karma??k hidrolik sistemlerde kullan?lan hidrolik hareketlendiricilerin alternatifi olarak, bak?m ve i?letme maliyetini dü?ürmekte ve bak?m kolayl??? sa?lamaktad?r.

Uçak Özellikleri
Uzunluk:17.1 m
Kanat Aç?kl???:12.3 m
Yükseklik:3.2 m (Kanopi yüksekli?i)
Maks. Kalk?? A??rl???:17,690 kg
Yak?t A??rl???:4,535 kg
Motor:71.2 kN, x2 GE F404-GE-400 turbofan
Teknik Raporlar
Resimler