Rafale
Çok Amaçl? Sava? Uça??
?lk Uçu?: 4 Temmuz 1986
Tasar?m Özellikleri
 • Uçak, maliyeti minimumda tutmak için minimum hacim ve minimum a??rl?k anlay??? ile tasarlanm??t?r.
 • Ortadan kanatl? olan uçak, ince delta kanatlara ve hareketli önkanatç?klara sahiptir.
 • Uça??n ?ok konisiz al?klar? sabit geometrilidir.
 • Pilot koltu?u arkaya do?ru 29º yat?r?lm?? olan uça??n yana do?ru aç?lan kanopisi, radar yans?tmas?n? azaltmak için alt?n ile kaplanm??t?r.
 • Uçakta, sistem bas?nc? 280 bar olan ikili hidrolik sistem bulunmaktad?r.
 • Aviyoniklerinin toplam a??rl??? 780 kg civar?nda olan uça??n radar?, ayn? anda 8 hedefi izleyebilmektedir.
Yap? Özellikleri
 • Elevonlar da dahil olmak üzere, kanat komponenetlerinin ço?u karbonfiber kompozitten imal edilmi?tir.
 • Kanat spar?/gövde birle?im elemanlar? alüminyum-lityum ala??m?ndan üretilmi?tir.
 • Kanat slatlar? titanyumdan, kanatkökü ve kanatucu kaplamalar? Kevlardan üretilmi?tir.
 • Önkanatç?k ba?l?ca superplastic forming ve diffusion bonding ile üretilmi?tir.
 • Gövdenin %50'si karbonfiber olup, gövde yan kaplamalar? alüminyum-lityum ala??mdan üretilmi?tir.
 • Fin karbonfiber'den üretilmi? olup dümen (rudder) göbe?i alüminyum honeycomb yap?dad?r.
 • Hidrolik güçle yönlendirilebilir, iki lastikli ön ini? tak?m? öne do?ru katlanmaktad?r ve 550 x 200-10 ölçülerdedir.
 • Öne do?ru katlanan, birer lastikli ana ini? tak?mlar? 810 x 275-15 ölçülerdedir ve bas?nc? 16.0 bard?r.
 • Uçu? kontrol sistemi (FCS) taraf?ndan taraf?ndan kontrol edilen her üç ini? tak?m?nda karbon frenler bulunmaktad?r.
Uçu? Kontrol Sistemi
 • Silah sistemi ve motor kontrolleri ile ba?lant?l?, ikili analog yede?i olan üçlü dijital fly-by-wire uçu? kontrol sistemi bulunmaktad?r.
 • 2 bölmeli kanat hücum kenar? slatlar? ve her kanatta iki elevon bulunmaktad?r.
 • ?ni? tak?mlar? aç?ld???nda, önkanatç?k oturma aç?s? otomatik olarak 20º'ye ayarlanmaktad?r.
 • Gövdenin üstünde, fin hücum kenar?n?n yanlar?nda hava freni panelleri bulunmaktad?r.
Güç ve Yak?t Sistemi
 • Ardyanmal? 87.68 kN iti? gücüne sahip iki adet SNECMA M88-3 turbofan motor bulunmaktad?r.
 • Uça??n dahili yak?t tanklar?n?n kapasitesi 5,325 L den yüksektir.
 • Gövdealt?nda bir adet 1,700 L kapasiteli, iç kanat yük istasyonlar?nda birer adet 2,000 L kapasiteli, orta kanat yük istasyonlar?nda birer adet 1,300 L kapasiteli harici yak?t tanklar? ta??yabilen uça??n maksimum harici yak?t hacmi 6,600 L dir.
 • Sabit havada yak?t ikmal kolu bulunan uça??n dahili tanklar? 4 dakikada doldurulabilmektedir.
Silah Sistemi
 • 2 adet gövde merkez hatt?nda, 2 adet al?klar?n alt?nda, 2 adet arka gövdede, 6 adet kanatlarda ve 2 adet kanat uçlar?nda olmak üzere toplam 14 adet harici yük yuvas? bulunmaktad?r.
 • 8 adet Matra Mica AAM ve kanatalt? yak?t tanklar? veya 6 adet Mica füzesi ve 5,700 L harici yak?t ta??nabilmektedir.
 • Yer hedeflerine kar?? 16 adet 227 kg l?k bomba, 1,000 kg l?k lazer güdümlü bomba, lazer güdümlü AS-30L ta??nabilmektedir.
 • Ayr?ca anti-gemi görevi için iki adet Exocet füzesi ta??nabilmektedir.
 • Sol motor kanal?nda bir adet 30 mm GIAT DEFA 791B top bulunmaktad?r.
Versiyonlar
 • Rafale B: Rafale C'den 350 kg a??r ve yakla??k %4 pahal? olan iki ki?ilik Hava Kuvvetleri versiyonudur.
 • Rafale C: Tek ki?ilik Hava Kuvvetleri versiyonudur.
 • Rafale D: D discret (gizlenebilir) kelimesinden gelmektedir ve bu model gizlenebilirlik özelliklerine sahip bir modeldir.
 • Rafale M: Kalk?? a??rl??? 16,500 kg ile s?n?rland?r?lan, Rafale C ile %80 yap?sal ve ekipman, %95 sistem ortakl??? olan Deniz Kuvvetleri versiyonudur.
Boyutlar
 • Uzunluk:15.30m
 • Kanat Aç?kl???:10.90m
 • Yükseklik:5.34m
 • Kuyruk Aç?kl???: m
 • Fin Uçlar? Mesafesi: m
 • Ana ?T Mesafesi: m
 • Ana-Ön ?T Mesafesi: m
 • Kanat Aç?kl?k Oran?: 
 • Kanat Alan?:46.0
 • LE Slat Alan?: 
 • TE Flap Alan?: 
 • Fin Alan?: 
 • Dümen (Rudder) Alan?: 
 • Kuyruk Alan?: 
A??rl?k ve Performans
 • Bo? A??rl?k:9,060kg
 • Dahili Yak?t: kg
 • Harici Yak?t: kg
 • Max. Harici Yük:6,000kg
 • Max. Kalk?? A??rl???:21,500kg
 • Max. Kanat Yüklemesi:320kg/m²
 • Max. Güç Yüklemesi: kg/kN
 • Max. H?z:2.0M
 • Max. Seyir H?z?: M
 • Yakla?ma H?z?:213km/h
 • Tavan Uçu? Yüksekli?i:16,750m
 • Kalk?? Mesafesi:400m
 • ?ni? Mesafesi: m
 • Menzil (Harici Yak?tla):  km
Resimler