Su-27 Flanker
Hava Üstünlü?ü Amaçl? Sava? Uça??
?lk Uçu?: 20 May?s 1977
Tasar?m Özellikleri
 • Ta??ma üreten gövdeye sahip olan uça??n kanat hücum kenar? ok aç?s? 42º ve anhedrali 2º 30' d?r.
 • Al?klarda bulunan arkadan mente?eli ?zgaralar ini? ve kalk?? s?ras?nda kapanarak, motoru yabanc? madde hasar?ndan korumaktad?r.
 • Uçak istisnai yüksek hücum aç?s? performans?na sahiptir.
 • Gövdenin sol taraf?nda, kanat kökü uzant?s?n?n yukar?s?nda bulunan silah?n ön taraf?nda bir adet uzun, dikdörtgen ?eklinde patlama paneli bulunmaktad?r.
 • Kemer ?eklinde, yal?tkan, geni? burun konisi bulunmaktad?r.
 • Ön ini? tak?m? yönlendirmesi, ini? tak?mlar? ve kanat flaplar? için gerekli gücü sa?layan, birbirinden ba??ms?z ve 275 bar bas?nca sahip iki adet hidrolik sistem bulunmaktad?r.
 • Uça??n 1 m çap?ndaki radar? 240 km menzilde arama ve 185 km menzilde izleme yapabilmektedir.
Yap? Özellikleri
 • Tamam? metal olan ve bir çok titanyum komponenti bulunan uçakta kompozit malzeme kullan?lmam??t?r.
 • Kanatlar 2 sparl?, gövde dairesel kesitlidir.
 • Birer lastikli ana ini? tak?mlar?, kanat kökünün içine ve öne do?ru katlanmaktad?r. Ölçüleri 1030 x 350 mm ve bas?nc? 12.25-15.7 bard?r.
 • Tek lastikli, yönlendirilebilir, çamurluklu ön ini? tak?m? ileri do?ru katlanmaktad?r. Ölçüleri 680 x 260 mm ve bas?nc? 9.3 bard?r.
Uçu? Kontrol Sistemi
 • 4 kanall? analog fly-by-wire uçu? kontrol sistemi (FCS) bulunmaktad?r ve sistemin mekanik yede?i yoktur.
 • Uçak do?as? itibari ile aerodinamik olarak karars?zd?r.
 • Bütün kanat boyunca uzanan hücum kenar? flaplar? ve kanad?n iç k?s?mda kalan yar?s? boyunca uzanan flaperonlar bulunmaktad?r.
 • Hücum kenar? (LE) flaplar? ve flaperonlar, kalk?? ve ini? s?ras?nda el ile, uçu? esnas?nda ise bilgisayar taraf?ndan kontrol edilmektedir.
 • Simetrik/Asimetrik hareketli taileronlar flaperonlar ve dümenler (rudder) ile birlikte yunuslama (pitch) ve yuvarlanma (roll) kontrolünü sa?lamaktad?r.
 • FCS g yükünü +9 ve hücum aç?s?n? 30-35º ile s?n?rlamaktad?r. Hücum aç?s? s?n?rland?r?c?, baz? manevralar? gerçekle?tirebilmek için el ile devre d??? b?rak?labilmektedir.
 • Orta gövdenin üst k?sm?nda geni? hava freni bulunmaktad?r.
Güç ve Yak?t Sistemi
 • Herbiri ardyanmal? 122.6 kN itkiye sahip 2 adet Saturn/Lyulka AL-31F turbofan motor bulunmaktad?r.
 • Her bir 3 rampal? motor hava kanal?n?n alt?nda, birincil al?klar?n yak?n?nda ikincil, geni?, pancurlu hava al?klar? bulunmaktad?r.
 • Yeterli dahili yak?ta sahip olan uçakta harici yak?ta ihtiyaç duyulmamaktad?r.
Silah Sistemi
 • Pilot kask?na yerle?tirilmi? hedef belirleme sistemine sahip olan ve sol kanat kökü uzant?s?nda bir adet 30 mm lik, 149 mermili GSh-30 topu bulunan uçak, 10 adet AAM ta??yabilmektedir:
  • Gövde alt?nda: 2 adet k?sa menzilli, radar yönlendirmeli R-27R (AA-10A) füze.
  • Merkez kanat yük istasyonunda: 2 adet k?sa menzilli, k?z?lötesi yönlendirmeli R-27T (AA-10B) füze.
  • Motor alt?nda: 2 adet uzun menzilli, radar yönlendirmeli R-27ER (AA-10C) veya k?z?lötesi R-27ET (AA-10D) füzeleri.
  • 4 D?? kanat yük istasyonunda: k?sa menzilli, k?z?lötesi yönlendirmeli R73A (AA-11) veya R60 (AA-8) füzeleri.
 • AA-10'lar yerine R-33 (AA-9) füzeleri de ta??yabilen uçak, yer hedeflerine kar??, kanat altlar?nda 130 mm lik be?li roketler veya daha büyük roket podlar? ta??yabilmektedir.
Versiyonlar
 • Su-27 (Flanker-A): Prototiptir. Yuvarlat?lm?? kanat uçlar?, motor merkez hatlar?na yerle?tirilmi? finler, arkaya katlanan ön ?T farkl? özellikleridir.
 • Su-27 (Flanker-B): ?lk uçu?u 20 Nisan 1981'de gerçekle?tirilen, güncel üretim modelidir.
 • Su-27UB (Flanker-C): Daha büyük kuyruklara ve 6.357 m yüksekli?e sahip, çift ki?ilik, sava? yetene?i de olan Flanker-B e?itim modelidir.
 • Su-27K (Flanker-D): %12-15 daha fazla itkili AL-31F turbofan motorlara sahip, hareketli önkanatç??? olan, uçak gemisi kullan?m? için modifiye edilmi? modeldir.
 • Su-27IB: Hareketli önkanatç?klara sahip, tamamem yenilenmi? ön gövdesi olan, yeni ve farkl? bir modeldir.
Boyutlar
 • Uzunluk:21.935m
 • Kanat Aç?kl???:14.70m
 • Yükseklik:5.932m
 • Kuyruk Aç?kl???:9.90m
 • Fin Uçlar? Mesafesi:4.30m
 • Ana ?T Mesafesi:4.33m
 • Ana-Ön ?T Mesafesi:5.88m
 • Kanat Aç?kl?k Oran?:?
Resimler