Sukhoi T-50 (PAKFA)
Çok Amaçl? Sava? Uça??
?lk Uçu?: 29 Ocak 2010
Program
 • Mig 1.42 ve Su-47 projelerinin devam? niteli?inde olan proje 1998 y?l?nda ba?lam??t?r.
 • Proje PAKFA (Perspektivnnyi Aviatsionnyi Kompleks Frontovoi Aviatsyi: Prospective Aviation Complex for Frontal Aviation) olarak adland?r?lm??t?r.
 • ?lk uçak 23 Aral?k 2009'da taksi testlerine ba?lam??, ilk uçu?unu ise 29 Ocak 2010 tarihinde gerçekle?tirmi?tir.
Tasar?m Özellikleri
 • Tamam? hareketli, d??ar? do?ru e?imli ve görece küçük boyutlu dü?ey kuyruklar bulunmaktad?r.
 • Gizlenebilirlik özelli?ine sahip uçak özellikle kar??dan görünü?te oldukça küçük radar kesit alan?na sahiptir. Uça??n radar kesit alan? Su-27'nin yakla??k 1:40'?d?r.
 • Kanat hücum kenar? 47º, firar kenar? ileri 10º ok aç?l?d?r.
 • Ok aç?s? 45º olan dü?ey kuyruklar d??ar?ya do?ru 26º yat?r?lm??t?r.
 • Birbirinden ba??ms?z ve çok yönlü hareket edebilen motor lüleleri bulunmaktad?r.
Yap? Özellikleri
 • Uçak a??rl???n?n %75'ini titanyum, %20'sini ise kompozit malzemelerden olu?turmaktad?r.
 • Dü?ey kuyruklar, burun konisi, motor al??? çeperleri, kontrol kapaklar? ve alt orta gövde kompozit malzemeden üretilmi?tir.
 • Öne do?ru katlanan ön ini? tak?mlar? iki lastikli olup, kapaklar ini? tak?mlar? aç?ld?ktan sonra kapanmaktad?r.
 • Ayn? ?ekilde öne do?ru katlanan ana ini? tak?mlar?, katland??? zaman motor kaplamalar?n?n içinde kalmaktad?r.
Uçu? Kontrol Sistemi
 • Fly-by-wire uçu? kontrol sistemi bulunan uça??n kanat hücum kenarlar?nda slat'lar bulunmaktad?r.
 • Kanat firar kenarlar?n?nda ise iç ve d?? k?s?m olmak üzere iki parçal? flaperon'lar bulunmakta olup, d?? tarafta bulunan k?s?mlar ba??ms?z olarak kanatç?k (aileron) görevi yapmaktad?r.
 • Tamam? hareketli olan dü?ey ve yatay kuyruklar bulunmaktad?r.
Güç ve Yak?t Sistemi
 • Prototip'ler, ardyanmal? 144 kN itkiye sahip Saturn AL-41F1A motorlara sahiptir.
 • Seri üretim uçaklar?nda ise 157 kN itkiye sahip Salyut Iz 127 (veya Iz 217) motorlar bulunacakt?r.
 • Hava al?k kanallar?n?n yan taraflar?nda ve alt taraf?nda ikincil hava al?k kapaklar? bulunmaktad?r.
 • Dahili yak?t kapasitesi 12,800 L'dir. Herbiri 2,500 L kapasiteli iki adet harici yak?t tank? ta??nabilmektedir.
 • Pilot mahallinin sol ön taraf?nda, katlanabilen havada yak?t ikmal kolu bulunmaktad?r.
Silah Sistemi
 • Gövde alt?nda, motorlar aras?nda, herbiri yakla??k 4.7 m uzunlu?unda ve 1 m geni?li?inde olan iki adet dahili silah yuvas? bulunmaktad?r.
 • Bu yuvalarda 8 adet katlanan kanatç?kl? AA-12 AAM veya 4 adet Kh-38 ASM veya 4 adet Kh-58 ARM ta??nabilmektedir.
 • Ön gövdenin sa? üst taraf?nda GSh-301 30 mm lik top bulunmaktad?r.
 • Her bir kanatta iki?er adet harici yük ta??ma noktas? bulunmaktad?r.
Boyutlar
 • Uzunluk:20.80m
 • Kanat Aç?kl???:15.00m
 • Yükseklik:5.10m
 • Kuyruk Aç?kl???:?m
 • Fin Uçlar? Mesafesi:?m
 • Ana ?T Mesafesi:5.6m
 • Ana-Ön ?T Mesafesi:6.5m
 • Kanat Aç?kl?k Oran?:?
 • Kanat Alan?:79.00
 • LE Flap Alan?:4.75
 • TE Flap Alan?:3.40
 • Kanatç?k Alan?:?
 • Fin Alan?:11.00
 • Dümen (Rudder) Alan?:?
 • Kuyruk Alan?:?
A??rl?k ve Performans
 • Bo? A??rl?k:18.500kg
 • Dahili Yak?t:10.300kg
 • Harici Yak?t:?kg
 • Maks. Silah Yükü:?kg
 • Maks. Kalk?? A??rl???:37.000kg
 • Maks. Kanat Yüklemesi:469kg/m²
 • Maks. Güç Yüklemesi:118kg/kN
 • Maks. H?z:2.0M
 • Maks. Seyir H?z?:1.6+M
 • Yakla?ma H?z?:?km/h
 • Tavan Uçu? Yüksekli?i:20.000m
 • Kalk?? Mesafesi:?m
 • ?ni? Mesafesi:?m
 • Menzil (Harici Yak?tla):5.500km
 •  :  
Resimler