NASA Projeleri

Amerikan Ulusal Havac?l?k ve Uzay Dairesi (NASA), 1980'li ve 1990'l? y?llarda, günümüz sava? uçaklar?nda standart hale gelmi?/gelmekte olan özelliklerin temel alt yap?lar?n? olu?turmak üzere çe?itli ara?t?rma ve geli?tirme projeleri yürütmü?tür. ?tki yönlendirme, geli?mi? manevra kabiliyeti, ak?ll? uçu? kontrol sistemi, üzerinde çal???lan ba?l?ca özelliklerdir.

Söz konusu projeleri ?u ?ekilde s?ralamak mümkündür:

   (Ara?t?rma Konusu)
  X-29 Forward Swept Wing (FSW) Technology Demonstrator   ?leri Ok Aç?l? Kanatlar
  X-31 Enhanced Fighter Maneuverability (EFM)   ?tki Yönlendirme
    
  F-15 Advanced Control Technology for Integrated Vehicles (ACTIVE)   ?tki Yönlendirme
  F-18 High Alpha Research Vehicle (HARV)   ?tki Yönlendirme
    
  F-18 Systems Research Aircraft (SRA)   Power-by-wire
    
  X-36 Tailless Fighter Agility Research Aircraft   Geli?mi? Uçu? Kontrol Sistemi